Arbeidslivsvilkår

Arbeidsliv

30.07.2010

Som en landsforening i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)er Norsk olje og gass en sentral part i avtalene mellom arbeidsgivere og arbei0dstakere. Norsk olje og gass jobber for at olje- og gassindustrien skal ha attraktive arbeidsvilkår i samsvar med praksis i norsk industri.

Fremdeles sterk lønnsvekst I næringen
I følge tall fra Statistisk sentralbyrå og det tekniske beregningsutvalg (TBU) har det vært en relativt sterk lønnsvekst i olje- og gassindustrien. I følge TBU har lønnsveksten for arbeidere offshore i perioden 2007 – 2009 vært gjennomsnittlig 6,9 prosent, noe som er i underkant av 2 prosent mer enn i landindustrien. Det har vært dels strukturelle endringer i næringen (sammenslåingen av Statoil og Hydro) og fortsatt press i arbeidsmarkedet etter enkelte spesialister som har bidratt til dette.

For funksjonærområdet har lønnsveksten også vært høy. Her er det i følge TBUs rapport ”Etter inntektsoppgjøret” 2010 uttalt: “Grunnlønnen for funksjonærer i oljevirksomhet økte med 2,8 prosent fra 1. oktober 2008 til 1. oktober 2009. Utbetalte bonuser i 2009, som knytter seg til opptjening i 2008 og noe av 2007, drar isolert veksten for funksjonærer i oljevirksomhet opp med 3,2 prosentpoeng. Sammen med en harmonisering av lønnsveksten i siste del av 2008, som bidrar til stort lønnsoverheng fra 2008, gir dette en beregnet ”utbetalt” årslønnsvekst på 9,5 prosent fra 2008 til 2009 for funksjonærer i oljevirksomhet. Veksten for samme gruppe fra 2007 til 2008 ble registrert til 3,3 prosent i fjorårets rapport fra TBU. Ny informasjon om lønnsvekst etter registreringstidspunktet 1. oktober 2008, kan ha bidratt til en viss undervurdering av lønnsveksten fra 2007 til 2008.”

Lønnsundersøkelse bekrefter bekymring
På oppdrag fra Norsk olje og gass har Proba Samfunnsanalyse kartlagt lønns- utviklingen offshore. Dette for å gi en bedre forståelse av lønns- dannelsen. Rapporten kartlegger grunnlaget for utbetalt bruttolønn i 2009, for offshoreansatte i utvalgte stillinger i olje- og gassindustrien. Lønnen følger tariffavtalene og andre administrative bestemmelser.

Ansatte i operatørbedriftene utenom forpleiningsvirksomhet, hadde i 2009 en gjennomsnittlig utbetalt lønn lik 962 000 kroner i de yrkesgruppene som er inkludert i rapporten. Herav var 218 000 kroner tariffavtalt overtid og 142 000 kroner tekniske tillegg. For de ansatte innen forpleining var gjennomsnittslønnen på 661 000 kroner, herav 79 000 kroner i tariffavtalt overtid og 71 000 kroner i tekniske tillegg.

Innen oljeservice var gjennomsnittslønnen 742 000 kroner i tre sentrale yrkesgrupper, herav 132.000 kroner i tariffavtalt overtid og 54 000 kroner i tekniske tillegg.

Undersøkelsen bekrefter at det er et høyt lønnsnivå på sokkelen. Det er all grunn til å følge denne utviklingen nøye, og Norsk olje og gass vil drøfte mekanismene med hensyn til lønnsdannelse med fagforingene. Kostnadsutfordringen på norsk sokkel er stor, og det er derfor viktig at man nå tar grep som kan bringe lønnsutviklingen for alle grupper mer i tråd med industrisektoren for øvrig.

Lønnsoppgjøret 2010

I 2010 var det hovedoppgjør for de fleste tariffområder. Det ble tidlig besluttet at lønnsoppgjørene skulle gjennomføres ved forbundsvise forhandlinger.

Tariffoppgjøret 2010 startet på våren, på et tidspunkt hvor norsk økonomi fortsatt var preget av finanskrisens virkninger. Det var bred enighet mellom hovedorganisasjonene om at i en situasjon med overkapasitet og lav internasjonal etterspørsel, måtte konkurranseevnen for eksportrettede bedrifter forbedres.

Det partene i arbeidslivet kan bidra med for å styrke konkurranseevnen er å bremse kostnadsulempen i forhold til konkurrentlandene. I Nasjonalbudsjettet 2010 ble det anslått at lønnskostnadene for industriarbeidere i Norge vil ligge vesentlig over gjennomsnittet til våre handelspartnerne. Ved opptakten til lønnsoppgjøret anslo NHO at lønnskostnadene for industriarbeidere i Norge var 51 prosent over dette gjennomsnittet.

Et mål i disse forhandlingene var blant annet å styrke norsk industris konkurranseevne, ved å holde lønnsveksten på nivå med den man har i de viktigste konkurrentland for norsk næringsliv. Da LO drøftet

rammene for årets oppgjør ble det også lagt vekt på konkurranseevnen, og i LOs vedtak heter det blant annet: ”Frontfagsmodellen er den viktigste mekanisme for sysselsetting og økonomisk bærekraft. Næringer utsatt for internasjonal konkurranse må bestemme rammene for lønnsutviklingen.”

Ser vi på til tallene for lønnsoppgjøret i revidert nasjonalbudsjett 2010 har riktignok regjeringen nedjustert anslagene for lønnsveksten i 2010, men likevel anslås det at lønnsveksten i Norge vil ligge 1,5 prosent over det vi ser hos våre handelspartnere. I Nasjonalbudsjettet 2011 er dette syn videreført: ”Styrkingen av kronen i inneværende år har bidratt til en videre svekkelse av den kostnadsmessige konkurranseevnen. I tillegg ligger det an til at lønnsveksten både i år og neste år vil bli klart lavere hos våre handlelspartnere enn det som anslås for Norge.”

 Tøffe forhandlinger til mekling
Norsk olje og gass' målsetting ved 2010-oppgjøret var å få til et moderat lønnsoppgjør i tråd med de føringer som ble lagt til grunn gjennom forhandlingene for frontfagene (omtrent 3 prosent). Norsk olje og gass' forhandlinger på tariffavtalene som omfatter offshorepersonell gikk alle til mekling. Det samme gjorde tariffavtalene som gjelder forsyningsbasene på land.

Sokkelavtalene, som omfatter operatørbedriftene, boring og forpleining med IndustriEnergi, SAFE og Lederne ble etter mekling på overtid løst blant annet ved at alle fikk et tillegg på 10 000 kroner per år, og tilleggene for nattarbeid og konferansetid ble hevet med henholdsvis 8 kroner og 10 kroner per time.

I boring og forpleining ble det gitt et eget etterslepstillegg på 4700 kroner per år. Det ble også gitt et løft for renholdsoperatører med fagbrev. Samlet sett er lønnsveksten anslått til om lag 3 prosent. I tillegg kommer eventuell lønnsglidning.

På oljeserviceavtalen med IndustriEnergi ble det også en løsning etter 15 timers mekling på overtid. Her ble det et tillegg på 10 000 kroner per år. På grunn av lønnssystemet offshore har grupper innen dette området også fått betydelige lønnstillegg gjennom såkalte ansiennitetstillegg. Samlet anslås årslønnsveksten for offshoredelen av denne tariffavtalen til å være drøyt 4 prosent.

I forhandlingene på tariffavtalen for forsyningsbasene ble det også enighet i tråd med det som var avtalt for frontfagene.